V září roku 2015 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb. rozsáhlá novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2016. Kromě změny zákona o účetnictví mění novela také zákon o daních z příjmu, zákon o rezervách a zákon o auditorech.

K významným úpravám zákona patří zejména zavedení kategorizace účetních jednotek, kde se nově budou rozlišovat tyto kategorie: mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. Zařazení do příslušné kategorie bude záležet na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří zákonem stanovených kritérií. Mezi kritéria se řadí hodnota aktiv (souhrn aktiv zjištěný z rozvahy), výše čistého ročního obratu a průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců.

 

Mikro účetní jednotka nepřekračuje 2 z 3 kritérií: 9. mil. Kč aktiva, čistý roční obrat 18 mil. Kč a 10 zaměstnanců. Malá účetní jednotka nepřekračuje 2 z 3 kritérií: 100 mil. Kč aktiva, čistý roční obrat 200 mil. Kč a 50 zaměstnanců. Střední účetní jednotka nepřekračuje 2 z 3 kritérií: 500 mil. Kč aktiva, 1 mld. Kč obrat a 250 zaměstnanců. Velká účetní jednotka překračuje alespoň 2 kritéria.