Komu je program Nová zelená úsporám určen?
V rámci 1. výzvy určené pro bytové domy může být žadatelem o podporu: vlastník popřípadě spoluvlastník bytového domu.

Žadatel musá zůstat vlastníkem bytového domu, na který žádá podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj od podání žádosti, až do vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že bytový dům je ve vlastnictví / spoluvlastnictví více osob, je nutné doložit souhlasné prohlášení ostatních vlastníků / spoluvlastníků nemovistosti jako jednu z povinných příloh žádosti. V případě společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytového družsta (BD) je tento dokument nahrazen usnesením shromážděním

Typy žadatelů

 • Fyzická osoba podnikající i nepodnikající

 • Společentsvi vlastníků jednotek SVJ

 • Bytová družstva BD

 • Města a obce (včetně městské části)

 • Případně další právnické osoby

Kterých oblastí se bude tento program týkat?

Tato podpora se týká pouze území hlavního města Prahy.

Jaká forma podpory je program Nová zelená úsporám?

Jedná se o přímou dotaci, která je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn až po vydání registrace a rozhodnutí, resp. Registrace stanovení výdajů-

O jaké prostředky se jedná?

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (Europan Union Allowence) dle zákona č. 383/2012., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Finanční program probíhá přes státní rozpočet ČR.

Kolik finančních prostředků je k dizpozici?

K dizpozici je celkem 500 000 000 Kč.

Jaká je maximální výše podpory?

Maximální výše podpory se stanový jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na měněné či instalované systémy technické zařízení budov (TZB) – zdroje tepla na vytápění, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

V případě zateplení obálky budovy je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. Dle poloch zateplených konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A0 až A.2. První oblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen dílčích opatření.

Kolikrát lze využít program Nová zelená úsporám?

Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Co lze z tohoto programu financovat (oblast podpory pro bytové domy)?

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • Dotace na zateplení obálky budovy – výměnu oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • Na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologické šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

 • Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

 • Na isntalaci systémů solárních

 • Na isntalaci systémů nuceného větrání se zpětným ziskem tepla z odpadního vzduchu

 • Opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

 

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí dotace?

 

 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledováných technických parametrů nebo procentní snížení vypočtené měrně neobnovitelné primární energie)

 • Platí základní pravidlo: čím víc opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá

 • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblast: A.0, A.1 a A.2