V souvislosti s NOZ se setkáváme s dotazy vlastníků na nutnost změny předpisů měsíčních plateb. Otázku rozdělení nákladů vlastní správní činnosti upravuje § 1180 odst. 2 NOZ. Výklady tohoto ustanovení ale nejsou jednotné, protože podle jednoho z nich je ustanovení platné pouze pro SVJ vzniklá od 1. 1. 2014, tedy po datu účinnosti NOZ.

Pak by to znamenalo, že pro SVJ vzniklá nebo založená před tímto datem, tj. ještě podle Zákona o vlastnictví bytů (dále ZVB) je tento původní zákon pořád platný, a to do doby, než dojde ke změně prohlášení vlastníka dle NOZ (změna není nutná, pokud k tomu nevedenou vlastníky závažné důvody,  např. změna spoluvlastnických podílů).

V prohlášení vlastníka dle ZVB správně mělo být výslovně uvedeno, jakým způsobem se vlastníci budou podílet na správě domu a pozemku, a zpravidla se podílí podle spoluvlastnického podílu. Schválený způsob je pak platný, pokud shromáždění vlastníků nerozhodne o jiném způsobu (a to i dle NOZ § 1208).

I obecně podle § 1180 odst. 1 NOZ se na správě domu a pozemku podílejí vlastníci ve výši spoluvlastnických podílů, nebylo-li určeno jinak.

Podle tohoto § 1180 odst. 2 se příspěvky na odměňování osoby, která dům spravuje nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a podobné náklady vlastní správní činnosti rozdělí na každou jednotku stejně.

Na náklady s tímto spojené budou od vlastníků vybírány zálohy a ke konci roku budou rozpuštěny ve výši skutečných nákladů do výnosů.

Vyúčtování, resp. vypořádání rozdílů z vyúčtování záloh nijak nesouvisí s výsledkem hospodaření bez ohledu na to, zda budou s vlastníky vypořádány či nikoliv. Zálohové platby nemají na výsledek hospodaření žádný vliv. Ze zálohové úhrady může vzniknout přeplatek (nikoliv zisk) nebo nedoplatek (nikoliv ztráta).

Schůze vlastníků rozhodne o tom, zda přeplatky či nedoplatky spojené s náklady dle § 1180 odst. 2 budou s vlastníky vypořádávány. Z praxe je vypořádávání velmi důležité. Pokud by k němu nedocházelo, mohlo by dojít k finanční destabilizaci domu.   

Do budoucna je důležité to, že všechna SVJ musí přizpůsobit stanovy NOZ nejpozději do 31. 12. 2016. Do té doby doporučujeme postupovat ve vyúčtování a vypořádání nákladů spojených se správou domu a pozemku jako doposud.  

 

Závěrem je třeba zdůraznit, že výše uvedené postupy se nevztahují na vyúčtování a vypořádání služeb spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru (voda, osvětlení společných prostor, výtah, odvoz odpadu, teplo apod.), které se musí vyúčtovávat a vypořádávat každý rok.